Disclaimer en Privacy policy

Valuta-omrekenen.net heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door valuta-omrekenen.net worden beschreven. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van valuta-omrekenen.net en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door valuta-omrekenen.net enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch valuta-omrekenen.net behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van valuta-omrekenen.net en dat door de loutere mededeling van informatie aan valuta-omrekenen.net, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van valuta-omrekenen.net. Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van valuta-omrekenen.net middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden, zonder opgaaf van redenen, door valuta-omrekenen.net worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden jegens derden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van valuta-omrekenen.net onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door valuta-omrekenen.net ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege valuta-omrekenen.net inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. valuta-omrekenen.net treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van valuta-omrekenen.net voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van valuta-omrekenen.net nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan valuta-omrekenen.net. valuta-omrekenen.net behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten

De naam van valuta-omrekenen.net behoort tot diens eigen auteursrecht en mag onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van valuta-omrekenen.net. De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van valuta-omrekenen.net, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop. valuta-omrekenen.net draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van valuta-omrekenen.net, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste valuta-omrekenen.net in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door valuta-omrekenen.net aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, émailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. valuta-omrekenen.net heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen. Privacybeleid: Wij maken gebruik van Google Adsense om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Google kan daarbij de zogenoemde DoubleClick DART-cookie in uw browser plaatsen teneinde informatie over uw bezoek aan deze site (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) te verkrijgen. Google gebruikt deze Cookie om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat informatie over uw sitebezoek op bovenstaande wijze wordt gebruikt, klikt u op deze link. valuta-omrekenen.net eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen. Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u verkrijgen op het volgende email adres: contact@valuta-omrekenen.net